لیبوگرام (برای دوست داران کتاب)
mahdi@ راه آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت های خوب و شکستن عادت های بد تغییرات کوچک نتایج قابل توجه : عادت های اتمی
Book cover
نویسنده: جیمز کلیر
نویسنده: مترجم محمدهادی آقاجانی
نویسنده: مترجم علی آقاجانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 364
وضعیت: شروع نکردم
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
mahdi@ از چیزی نمی‌ترسیدم
Book cover
نویسنده: قاسم سلیمانی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 136
وضعیت: شروع نکردم
دسته: تفریحی
جزئیات بیشتر...
mahdi@ رهبری بحران
Book cover
نویسنده: یان مینروف
نویسنده: مترجم سعید خیاط مقدم
نویسنده: مترجم علی دهقان نیری
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 176
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
Tamadon@ ناتور دشت
Book cover
نویسنده: جروم دیوید سالینجر
نویسنده: مترجم سیدمحمد نجفی
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 205
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
mahdi@ کاربرد منابع انسانی : مدیریت رفتار سازمانی
Book cover
نویسنده: پال هرسی
نویسنده: کنت اچ بلانچارد
نویسنده: مترجم علی علاقه بند
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
mahdi@ حماسه عشق و عرفان
Book cover
نویسنده: مصطفی چمران
نویسنده: گردآورنده مهدی چمران
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 248
وضعیت: شروع نکردم
دسته: تفریحی
جزئیات بیشتر...
mahdi@ رسانه ها و مدیریت بحران پیش بینی پیشگیری آمادگی
Book cover
نویسنده: سیاوش صلواتیان
نویسنده: مقدمه غلامرضا گودرزی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 152
وضعیت: شروع نکردم
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
mahdi@ تئوری و عمل : تفکر و مدیریت استراتژیک
Book cover
نویسنده: اسدالله کردنائیج
نویسنده: ويراستار آتوما فروهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 620
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
Tamadon@ چگونه یک استارتاپ می تواند به رشد انفجاری مشتری دست یابد : جذب
Book cover
نویسنده: گابریل وینبرگ
نویسنده: جاستین مارس
نویسنده: مترجم سجاد خدایی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 312
وضعیت: شروع نکردم
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
Parisamohmdi@ هفت گفت وگو برای یک عمر زندگی با عشق : محکم در آغوشم بگیر
Book cover
نویسنده: سوزان ام جانسن
نویسنده: مترجم سمانه پرهیزکاری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 238
وضعیت: شروع نکردم
دسته: ارتباط_بی... , صمیمیت , عشق
جزئیات بیشتر...
Rooh@ مجموعه داستان : ناصر ارمنی
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1386
تعداد صفحات: 180
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ از مشروطه تا انقلاب اسلامی : ایران بین دو انقلاب
Book cover
نویسنده: یرواند آبراهامیان
نویسنده: مترجم کاظم فیروزمند
نویسنده: مترجم حسن شمس آوری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 572
وضعیت: خوانده ام
دسته: ایران___ت... , ایران___ت... , ایران___ت...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ بیوتن
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 480
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ چراغ ها را من خاموش می کنم
Book cover
نویسنده: زویا پیرزاد
سال چاپ: 1385
تعداد صفحات: 294
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ ازبه
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 170
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ ارمیا
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ من او رمان
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 434
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ نغمه آتش و یخ 1 : بازی تاج و تخت
Book cover
نویسنده: جورج آر آر مارتین
نویسنده: مترجم رویا خادم الرضا
نویسنده: ويراستار آهو مدیحی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 326
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ نغمه آتش و یخ 1 : بازی تاج و تخت
Book cover
نویسنده: جورج آر آر مارتین
نویسنده: مترجم رویا خادم الرضا
نویسنده: ويراستار آهو مدیحی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 398
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ جام جهانی در جنگل
Book cover
نویسنده: جمال الدین اکرمی
نویسنده: تصويرگر نسیبه عسکری
نویسنده: تصويرگر مریم ملکیان
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 224
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...