جنایات و مکافات
Book cover
نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
نویسنده: مترجم بهداد مهرداد
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 742
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
چهل نامه ی کوتاه به همسرم
Book cover
نویسنده: نادر ابراهیمی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 138
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
ملت عشق
Book cover
نویسنده: الیف شفق
نویسنده: مترجم شیرین راحله
نویسنده: ويراستار جهانشاه امیری
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 392
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...