هدف زندگی
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 108
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
فلسفه تاریخ مباحثی درباره اشتراک اولیه برده داری فئودالیسم سرمایه داری و سوسیالیسم
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 360
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
انسان کامل
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 332
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
آزادی معنوی
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 272
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
کاربرد اینکوترمز 2010 در تجارت بین الملل
Book cover
نویسنده: رحیم محترم قلاتی
نویسنده : ایمان محترم قلاتی
نویسنده: زهرا قلی زاده
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین ع : انسان 250 ساله
Book cover
نویسنده: به اهتمام صهبا
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 424
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مذهبی , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
strategic management : seventh edition
Book cover
نویسنده: R. Lynch
سال چاپ: 2020
تعداد صفحات: None
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
اصول مدیریت
Book cover
نویسنده: علی رضائیان
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 326
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
مبانی مدیریت
Book cover
نویسنده: استیون پی رابینز
نویسنده : دیویدای دی سنزو
نویسنده: مترجم سیدمحمد اعرابی
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 464
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
تست مامان
Book cover
نویسنده: راب فیتس پاتریک
نویسنده : مترجم ابوالفضل طاهریان ریزی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 162
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
2 نظر برای این کتاب