مدیریت مالی نوین با تجدید نظر
Book cover
نویسنده: استیون راس
نویسنده : راندولف دبلیو وسترفیلد
نویسنده: برادفورد جردن
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 620
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
رفتار سازمانی
Book cover
نویسنده: استیون پی رابینز
نویسنده : تیموتی ای جاج
نویسنده: مترجم مهدی زارع
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 412
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
پرواز تا بی نهایت
Book cover
نویسنده: علی اکبر
نویسنده : سیدحکمت اله قاضی میرسعید
نویسنده: محمد طاهری آذر
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 280
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , تفریحی
جزئیات بیشتر...
فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
Book cover
نویسنده: محمد محمدی ری شهری
نویسنده : سیدمجتبی غیوری
نویسنده: مترجم حمیدرضا شیخی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 296
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
الحیاه : volume 9
Book cover
نویسنده: محمدرضا حکیمی
نویسنده : سیدمحمد حکیمی
نویسنده: علی حکیمی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 566
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی , مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
نبوت
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 304
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
معاد
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 232
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
عدل الهی
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 320
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
توحید
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 328
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
جهان بینی توحیدی : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 104
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی , مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...